Κανονισμός E.O.X.

Ο Κανονισμός για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, καθορίζει τους γενικούς κανόνες που τον διέπουν.  Συστάθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας του ΧΜ ΕΟΧ.