Π.Δ. Σύστασης

Στο ΦΕΚ 161/Α΄/30.10.2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», στο άρθρο 11 παράγραφος 3.θθ ορίζεται, μεταξύ άλλων, η  λειτουργία του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού ως Διαχειριστική Αρχή του Ε.Ο.Χ., όσον αφορά στη χρηματοδότηση προγραμμάτων διοικητικής μεταρρύθμισης, τα οποία εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα 16 του προγράμματος αυτού.